Представителство на инвестиционни компании в областта на енергетиката при обжалването на план за управление на речните басейни

Представляваме наши клиенти, инвестиционни компании, които притежават правото за изглаждането и експлоатацията на МВЕЦ по руслото на река Марица, в процедура по обжалването на План за управление на речните басейни за река Марица. Планът е приет през 2010 г. от Министерството на околната среда и водите и е обжалван заради включени в него ограничения за строеж на водни електроцентрали, които не са съобразени с придобити права за водовземане на клиентите ни съгласно издадени преди това валидни разрешения за водовземане. Адвокатите ни представляват клиента в продължително производство по обжалване, започнало през 2010 и продължило пред две инстанции на Върховния административен съд, като в хода на делото се отправя искане за преюдициално запитване относно правото на ЕС в сферата на енергетиката до Съда на европейския съюз. С решение на петчленен състав на Върховния административен съд жалбата ни бе уважена и приетия план отменен в частите, които нарушават правата на клиента ни.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство

Връзка с други практики: Околна среда и природни ресурси, Енергетика и възобновяеми енергийни източници