Представителство и защита на клиент в производство пред Комисията за защита на конкуренцията относно деклариране на неверни данни в процедури за възлагане на обществени поръчки

Представляваме наш клиент, лицензиран оператор на ваучери на храна за територията на България, в производство, образувано срещу него пред Комисията за защита на конкуренция във връзка с твърдения за деклариране на неверни факти в процедури пред Комисията за защита на конкуренцията. Адвокатското дружество изготвя сигнал за проверка със същото искане срещу дружеството, подало сигнала срещу клиента ни, като в допълнение подава молба за проверка на конкурента относно използване на нелоялни търговски практики. Дружеството консултира клиента по всички въпроси на двете производства и продължава процесуалното представителство при обжалване на решението на комисията пред Върховния административен съд.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство

Връзка с други практики: Конкурентно право