Представителство в производство за обезщетение за вреди, поради настъпване на природно бедствие, в това число и производствена загуба, формулирана от застрахователя като пропусната полза

Екипът ни представлява и консултира по широк кръг въпроси водеща инвестиционна компания в областта на енергетиката, развиваща проект за изграждане и експлоатация на девет руслови МВЕЦ по река Искър. Проектът, започнал през 2005, е разделен на три фази и пет от електроцентралите вече функционират. Поради интензивни валежи и повишаване на водите на река Искър една от 5-те МВЕЦ бива наводнена, което води до вреди ,в това число замяна на турбината и производствена загуба – спиране на процеса на производство на електрическа енергия. Адвокатите ни предявиха претенции към застрахователя, който първоначално отказа да заплати обезщетение с довода, че събитието не попада в предвидените по полицата случаи. След анализ и подробно изложение, както по отношение на приложеното поле на полицата, така и на съдебната практика по поставените въпроси, и изразяване на готовност за предприемане на съдебни действия застрахователят изплати обезщетение в пълен размер.

Практика: Застрахователно право

Връзка с други практики: Административни процедури и регулация