Представителство във връзка с международен инвестиционен проект и събиране на доказателства посредством съдебна поръчка до германски съд, изследвал правоотношенията между други участници в инвестиционния проект

Екипът ни представлява дружество, развиващо дейност в сферата на енергетиката, в качеството му на ответник по иска, заведен срещу него пред български съд за заплащане на възнаграждение по договор за изработка, монтаж и пускане в експлоатация на индустриално високоволтово оборудване. Клиентът ни е възложител на дружеството-ищец, въпреки че самият той се явява изпълнител за главния възложител по инвестиционния проект. Случаят е тясно свързан с висящо производство пред германски съд между инвеститора на проекта и главния възложител, поради което се налага изпълнение на съдебна поръчка за събиране на доказателства от съда в Германия. Случаят поражда множество въпроси относно процесуалната и материалноправна връзка между производствата в Германия и България и кредитирането на доказателства, събрани в производство в друга страна-членка.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство