Представителство във връзка с възнаграждение по спедиционен договор въпреки липсата на писмени доказателства за наличие на поръчката

Адвокатите от дружеството представляваха спедиторска компания по повод незаплащане на договореното възнаграждение от изпращача на стоката, като последният оспорваше извършването на услугата. Особеност в случая бе липсата на подписани заявки от лице с представителна власт. Адвокатите ни успяха да докажат възлагането на работата и нейното изпълнение посредством сложна връзка от възлагане и приемане на работата посредством конклудентни действия и липса на изрично противопоставяне – както на натоварването на стоката, така и на приемането й от адресата, съгласно разпоредби на Търговския закон, както и посредством наличие на договор за продажба на въпросната стока от възложителя на услугата и адресата на стоката.

Практика: Морско право и транспорт

Връзка с други практики: Съдебни спорове