Предоставихме пълно правно обслужване на проект за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници с обща инсталирана мощност от 28 250 kW и стойност на инвестицията – EUR 116 000 000

От 2008 г. екип от адвокати е ангажиран с цялостно консултиране на реализацията на инвестиционен проект за изграждане и експлоатация на малки водноелектрически централи от руслов тип, имащ за цел оползотворяване на възобновяеми енергиен източник – водите на река Искър. Работата по правното обслужване на клиента обхваща както изследване на валидността на вече извършени към датата на възлагане процедури по допускане реализирането на инвестиционното предложение, така и консултации и анализи относно необходимостта от извършване на специфични процедури и снабдяване с конкретни административни актове, необходими за изграждането и въвеждането в експлоатация на обектите, съобразявайки всяко изменение в действащата правна рамка в областта на енергетиката. Инсталираната мощност на всички обекти, включени в инвестиционният проект възлиза на 28 250 kW MW, a стойността на инвестицията е в размер на 116 000 000 евро, като финансирането е осигурено от Европейската банка за възстановяване и развитие, български финансиращи институции и самофинансиране от страна на инвеститора. Проектът е разделен на три отделни и самостоятелни фази и е снабден с клас инвеститор. През 2009 г. с помощта на нашия екип бе завършен първи етап на проекта и бяха въведени в експлоатация два енергийни обекта, през 2013 г. завърши втори етап, при който бяха въведени в експлоатация три енергийни обекта. Предстои стартирането на третия, последен етап от проекта. Консултациите на екипа ни обхващат цялостната регулаторна рамка на сектора, динамиката в нормативните актове и прякото им приложение към конкретиките и спецификите на проекта.

Практика: Енергетика и околна среда

Връзка с други практики: Околна среда, Банки и финанси, Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство, Корпоративно право. Ликвидация и несъстоятелност. Търговски сделкии, Административни процедури и регулация