Предоставихме консултации относно спецификите при данъчното третиране по ЗМДТ на недвижими имоти в заливаемите зони на МВЕЦ

Предоставихме правно становище на наш дългогодишен клиент относно данъчното третиране по ЗМДТ на недвижими имоти, които попадат в заливаемите зони на МВЕЦ и правните възможности за освобождаване от или намаляване размера на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци на облагаемите имоти. Във връзка с това извършихме цялостен анализ на статута на имотите от гледна точка на законодателството в областта на местните данъци и такси, включително обекти на облагане, задължения за деклариране на облагаемите недвижими имоти и заплащане на дължимите местни данъци и такси, определяне на данъчната основа и евентуалните санкции при неспазване на законовите задължения за деклариране на имотите и заплащане на дължимите данъци и такси.

Практика: Данъчно право