Предварително обезпечаване на доказателства в граждански процес преди образуване на административно производство с цел използването им в административното производство, въпреки наличието на предварително изпълнение на заповедта за връщане на стоката и невъзможност за събиране на доказателства в самото административно производство

Адвокатското дружество предоставя правна помощ и процесуално представителство на клиент, основен производител и доставчик на преработени и консервирани плодове, зеленчуци и ядки, относно обжалването на акт на Държавната агенция по безопасност на храните, с който е постановено връщането на две пратки ядки, доставени от Бразилия, в страната по произход. Актът е издаден поради твърдени от Агенцията несъответствия на храната с изисквания на нормативната регламентация на хранително-вкусовата промишленост. Актът подлежи на предварително изпълнение, което създава опасност да няма възможност за събирането на проби за експертиза при бъдещото обжалване, а от друга страна евентуалното назначаване на експертиза едва в съдебна фаза може да доведе до разваляне на стоката и негативни резултати. Екипът ни образува производство по обезпечение на доказателства, като поради липсата на производство по обжалване и поради липса на предвиден ред в Административно процесуалния кодекс обосновава обезпечаването на доказателства пред районния съд по местонахождение на стоката във връзка с бъдещото производство по обжалване на акта пред административния съд. Районният съд приема искането за допустимо и основателно и обезпечава доказателства – експертиза относно качеството на ядките. Обезпечените доказателства биха могли да бъдат използвани при евентуален процес по Закона за отговорност на държавата и общините за вреди, като вредите се изразяват в стойността на ядките и разходите за транспорта им.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство

Връзка с други практики: Административни процедури и обществени поръчки