Правна помощ на руски инвеститори на Българското Черноморие по повод неизпълнение на задълженията на останалите участници в инвестиционния проект

Адвокатското дружество представлява руски инвеститори по дело, заведено срещу българско акционерно дружество, което развива проекти за строителство на хотели по Българското Черноморие. Клиентите ни са предоставили като апортна вноска – хотелски комплекс на стойност 14 000 000 евро и заем в размер на 2 000 000 евро, който е трябвало да бъде използвана за завършването на хотелския проект. Сумата обаче е била използвана за цел, различна от посочената в договора, включително за високорискови инвестиции в дружества със запорирани дялове и ипотекирано имущество, имоти, които в последствие са прехвърлени без печалба, и изплащане на кредити на трети лица към банки. Вследствие на нарушенията на договора заемът става предсрочно изискуем и за връщането на сумата е заведен иск пред Варненския окръжен съд, като е поискано обезпечение за дължимото под формата на запор на банковите сметки на дружеството и възбрана върху всички негови хотелски имоти.
Адвокатите на дружеството предявяват и отменителни искове по повод прехвърляне на имоти на трети лица чрез апорти, за да върнат имотите в патримониума на дружеството, върху което имат контрол както и те да бъдат използвани за събиране на вземанията на клиентите ни.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство