Подпомогнахме наш клиент в процедура по разсрочване на публични задължения

„Кинкин и партньори” консултира свой клиент относно разсрочване на негови задължения по ЗМДТ за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци, поради временни финансови затруднения на дружеството. Във връзка с това анализирахме условията за разсрочване на публични задължения и необходимите документи за доказването им, които трябва да бъдат налице при подаване на искане за разсрочване на публични задължения съгласно ДОПК и ЗМДТ. Изготвихме искането и успешно подпомогнахме клиента в целия процес, в резултат на което бяха разсрочени задълженията му към общината.

Практика: Данъчно право

Връзка с други практики: Aдминистративни процедури и регулация