Подпомогнахме наш дългогодишен клиент при извършване на корекция на декларираната отчетна стойност на нежилищен недвижим имот

Предоставихме правно становище на наш клиент по Закона за местните данъци и такси, относно погрешно деклариран с по-висока отчетна стойност нежилищен недвижим имот, представляващ сградоцентрала на ВЕЦ. В отчетната стойност на имота погрешно са били осчетоводени стойности по извършени дейности по инжекционни работи, които не се отнасят до дейности, свързани с изграждането на сградоцентралата и съответно не формират нейната отчетна стойност. Подпомогнахме клиента при подаване на коригираща декларация за имота, възоснова на която бе намалена отчетната му стойност - основа за определяне на размера на местните данъци и такси, и му оказахме правно съдействие при извършената ревизия.

Практика: Данъчно право

Връзка с други практики: Административни процедури и регулация