Подготвихме изменение на инвестиционни предложения за изграждане и експлоатация на енергийни обекти поради наличие на нова екологосъобразна най-добра технология в сектора

Участвахме в процедура и подготвихме необходимата документация по изменение на инвестиционни предложения за изграждане и експлоатация на енергийни обекти поради наличие на нова екологосъобразна най-добра технология в сектора, както и в свързаните с това изменение процедури по ново преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Практика: Околна среда и природни ресурси

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници