Оползотворяване на отпадъци за производство на енергия

През последните години акцентът в политиката за опазване на околната среда на държавите- членки на ЕС е насочен към предприемане на действия за намаляване и пълноценно оползотворяване на генерираните отпадъци. Съгласно изследване на Европейската комисия по Околна среда, биологичните отпадъци (генерирани от селско стопанство, домакинства и хранителните такива) представляват около 1/3 от отпадъците, изхвърляни от домакинствата или около 88 млн. тона в Европа всяка година. Около 40% от тези отпадъци отиват в съответните депа, като потенциалът им за производство на енергия като възобновяем източник или рециклирането им като компост остава неоползотворен. Преобразуването им под формата на биогаз, електрическа или топлинна енергия може значително да допринесе в борбата срещу изменението на климата. Прочетете още в статията