Новата уредба на мерките след края на извънредното положение в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 Март 2020г. и за преодоляване на последиците

Във връзка с изтичащия на 13 май 2020г. срок на обявеното на територията на Република България извънредно положение бяха приети множество промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Промените бяха прокарани в Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, обнародван в “Държавен вестник”, бр. 44 от 13.05.2020г., като към наименованието на закона беше добавено “и за преодоляване на последиците”.

СПРЕЛИ СРОКОВЕ

Съгласно § 13 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето сроковете, спрели да текат по време на извънредното положение по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на закона в “Държавен вестник“.

NB! Законът е обнародван на 13 май 2020г., следователно спрелите срокове продължават да текат от 21 май 2020г.

Кой срокове спряха да текат по време на извънредното положение?

Припомняме, че съгласно първоначалната редакция на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците и последващите му изменения и допълнения, спряха да текат процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на производства и дела, изчерпателно изброени в Приложение към горепосочения закон, чието разглеждане продължи и по време на извънредното положение. Освен това спряха да текат давностните срокове, с изтичането на които се погасяват или придобиват права от частноправните субекти, както и определени срокове по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество и по Закона за съдебната власт. /за повече информация относно спрелите срокове: Работа със съдебните институции и частни съдебни изпълнители по време на обявеното в България извънредно положение и Допълнение на Работа със съдебните институции и частните съдебни изпълнители по време на обявеното в България извънредно положение.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА

1. Публични продани и въводи във владение

С промените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последствията забраната за провеждане на публични продани и въводи във владение е удължена до 13 юли 2020г. До два месеца след отмяната на извънредното положение срещу физически лица се спират всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители, след което се насрочват наново, като не се дължат такси и разноски. По искане на физическото лице, направено преди изтичането на срока по изречение първо, публичните продани, съответно въводите във владение се насрочват наново, като не се дължат такси и разноски.

NB! Горното не важи за предприемането на посочените действия срещу юридически лица.

2. Запор на банкови сметки

Удължена до 13 юли 2020г. е и забраната за налагане на запор на банкови сметки, като по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна не се налагат:

а/. запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения;
б/. запори върху трудови възнаграждения и пенсии;
в/. обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване;
г/. запори на банкови сметки на общини.

3. Опис на движими вещи и недвижими имоти

По време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна не се извършват описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.

NB! Двумесечният срок след края на извънредното положение изтича на 13 юли 2020г. (включително).

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НОТАРИАЛНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА

С отмяната на извънредното положение се възстановяват нотариалните производства, доколкото по време на извънредното положение същите бяха ограничени само до неотложни такива при спазване на здравно-хигиенните изисквания, а нотариалната камара трябваше да осигури дежурни нотариуси при съотношение най-малко един нотариус на 50 000 жители за съответния район.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ ОТ РАЗСТОЯНИЕ
1. Заседания на съдилищата и заседания на Комисията за защита на конкуренцията

По време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна могат да се провеждат от разстояние откритите съдебни заседания на съдилищата, включително заседанията на Комисията за защита на конкуренцията. В тези случаи следва да бъде осигурено пряко и виртуално участие на страните и участниците в процеса или съответното производството. За проведените заседания се изготвя протокол, който се публикува незабавно, а записът от заседанието се съхранява до изтичането на срока за поправка и допълване на протокола. Съдът, съответно Комисията за защита на конкуренцията, уведомява страните, когато заседанието ще се проведе от разстояние.

2. Заседания на други органи

По време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна могат да провеждат заседания от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие при спазване изискванията за кворум и лично гласуване, или да приемат решения неприсъствено следните органи: държавни и местни органи, съвети, комитети, комисии, включително органи на управление или контрол на фондове, сметки и други, които не са юридически лица. За проведеното заседание се изготвя протокол. За неуредените въпроси се прилагат специалните закони и актовете по прилагането им.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВА ЗА ПЛАЩАНЕ

Защитата на задължените, към финансови институции (застрахователни дружества, пенсионни фондове, здравни фондове, инвестиционни дружества и др.) лица ще продължи до два месеца след отмяната на извънредното положение. Съгласно новата редакция на закона, при забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране, предоставени от финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции , с изключение на дъщерните дружества на банките, включително когато вземанията са придобити от банки, финансови институции или трети лица, не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение. С новата редакция е изключена възможността, позволяваща да не бъдат изземвани вещи.
За сравнение в предишната редакция (приложима до 13.05.2020г.) горното правило – за неначисляване на лихва и неустойка при забава за плащане, както и че задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, важеше и за длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от банки, както и за задължения по договори за лизинг.

НАЕМ И ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ ИМОТИ

До два месеца след края на извънредното положение се запазва възможността министрите, областните управители и ръководителите на други ведомства, предоставили под наем или за ползване имоти – държавна собственост, или общинските съвети, предоставили под наем или за ползване имоти – общинска собственост да приемат решения, съответно да издадат заповеди за намаляване размера на вноските за наем и за ползване или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от физически и юридически лица – наематели или ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си в имота вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.

NB! Ограничаването или преустановяването на дейността на физически и юридически лица – наематели или ползватели, следва да бъде установено чрез финансови и други документи.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1. Санитарни обществени поръчки

По време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна разпоредбите на Закона за обществените поръчки не се прилагат при:

а/. закупуване от възложителите на хигиенни материали, дезинфектанти, медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки;
б/. закупуване на медицински изделия, медицинска и лабораторна апаратура, необходими за диагностика и лечение на заразените пациенти, консумативите за тях, както и дейности, свързани с внедряването им;
в/. възлагане на дейности по обезвреждане на пестициди и болнични отпадъци съгласно Наредба № 1 за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.

2. Транспортни услуги

Разпоредбите на Закона за обществените поръчки не се прилагат два месеца след отмяната на извънредното положение и за транспортните услуги в горепосочените случаи в т. 1, а/. и б/.

3. Предоговаряне на срока за изпълнение

По искане на изпълнител на обществена поръчка може да бъде предоговорен срокът за изпълнение, но не повече от два месеца след отмяната на извънредното положение.

NB! Горните разпоредби са приложими до 13 юли 2020г.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Управляващите органи на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове имат право да:

а/. изменят едностранно договори за безвъзмездна финансова помощ съобразно необходимостта от мерки при криза по смисъла на чл. 2, т. 21 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ, L 193/1 от 30 юли 2018 г.), включително да увеличават размера на договорената безвъзмездна финансова помощ;
б/. отпускат безвъзмездна финансова помощ при опростени правила, включително без публикуване на покана за набиране на предложения;
в/. увеличат общия ресурс по операциите над одобрените от комитета за наблюдение по схемите, по които са допустими мерки, в условията на извънредни ситуации и при хипотезата на б. а/.

NB! Съгласно новата уредба, с мотивирано решение ръководителят на управляващия орган може да прекрати процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с цел осигуряване на финансиране съобразно необходимостта от мерки и за преодоляване на настъпилите последици.

NB! Разпоредбата относно правомощията на управляващите органи на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове се прилага по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.