Либерализация на газовия пазар – перспективи и стъпки

След постигнатия напредък по отношение на процеса на либерализация на електроенергийния пазар и стартиране от началото на годината на работата на електроенергийната борса, на дневен ред стои въпросът за отварянето на газовия пазар и създаване на условия за конкурентна среда при търговията с природен газ.

Още през 2007 година, от Европейската комисия беше поставен за обсъждане т.н. „Трети енергиен либерализационен пакет” като целта беше, в синхрон със заложените стратегически цели, да се преработи на европейско равнище регулторната рамка, както по отношение на електроенергията, така и касаеща природния газ. Пакетът беше приет през 2009 година, като директивите относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ бяха транспонирани в националното ни законодателство, а регламентите влязоха в сила директно. Прочетете още в статията