КС отмени таксите по оспорване на решения за ОВОС

Със свое решение по конституционно дело № 12 от 2018г. КС е обявил за противоконституционна разпоредбата на чл. 99, ал. 13 (предишна ал. 12) от Закона за опазване на околната среда. С нея се предвиждаше такса за оспорване на решение на Административен съд, постановено по повод на ОВОС (Оценка на въздействието върху околната среда) в размер на 0,8% от определяемия материален интерес по делото, но не повече от 1 700 лева, а при материален интерес над 10 000 000 лева, не повече от 4 500 лева. След отмяната на разпоредбата държавната такса при такива производства за гражданите и едноличните търговци, ще бъде в размер от 70 лева, а за всички останали организации, като ЮЛНЦ или търговските дружества - 370 лева.

Според Конституционния съд таксата, която се изчислява съобразно определяем материален интерес поставя неясен и значителен по тежест финансов праг за достъп до ВАС. Стойността на инвестиционното предложение не би могла да бъде критерий за оценка на въздействието върху околната среда, доколкото тя не е част от изискуемата информация, която възложителят е длъжен да предостави при започване на процедурата по ОВОС. Приемането на тази стойност за „определяем материален интерес“, въз основа на който да бъде изчислена таксата за касационно обжалване в това производство, създава несигурност у потенциалните жалбоподатели относно нейния размер, който би могъл да бъде завишен от възложителя по начин, че да препятства подаването на жалба от заинтересуваната общественост. Правото на достъп до правосъдие се състои не само във формалното право на едно лице да подава жалби, но и в реалната възможност да се упражни това право.