Консултирахме финализиране на договори за изкупуване на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници

По повод въвеждане в експлоатация на енергийни обекти, произвеждащи енергия от възобновяеми енергийни източници, консултирахме сключването на договорите за изкупуване на произведената енергия със съответното разпределително дружество. Активно консултирахме клиента относно нормативните изисквания и условията за продажба на произведената енергия.

Практика: Енергетика и околна среда