Консултирахме участие в процедура по отдаване на концесия за оползотворяване на енергиен ресурс на територията на Република Македония посредством изграждане и експлоатация на 44 МВЕЦ.

Във връзка с открита процедура от Република Македония за сключване на концесионни договори за изграждане и експлоатация на 44 малки водноелектрически централи консултирахме възможностите на регистрирани в България юридически лица и обединения да участват в процедурата и съответно да им бъдат възложени концесионните договори. Бе извършен пълен анализ на закупената тръжна документация и бе подготвено регистрирането на обединения от български инвеститори.

Практика: Енергетика и околна среда