Консултирахме прилагането на Закона за енергията от възобновяеми източници, в сила от 2011 г.

Във връзка с приетия през 2011 г. Закон за енергията от възобновяеми източници предоставихме становища на наши клиенти производители на електрическа енергия от ВЕИ относно новите нормативни предвиждания и изисквания основно свързани с определяне на преференциална цена за изкупуване на електрическа енергия, произведена от ВЕИ, ред за присъединяване на производители, изключения от закона и валидност на документи и действия, издадени и предприети по реда на Закона за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата.

Практика: Енергетика и околна среда