Консултирахме придобиване на инвестиционен проект за изграждане на пет малки водноелектрически централи по поречието на река Марица

През 2010 г. с участието адвокати от екипа на ”Кинкин и партньори” бе финализирана сделка за придобиване на инвестиционен проект за изграждане и експлоатация на пет броя малки водноелектрически централи по поречието на река Марица с обща инсталирана мощност от 23 545 kW. С оглед финализиране на сделката от страна на нашия екип бе изготвен пълен правен анализ на извършените до момента на придобиване процедури по реализацията на проекта, както и действията, които следва да се предприемат за неговото завършване. Изготвеният от нас инвестиционен процес спомогна за оценяване на проекта преди неговото придобиване, както и преценяване на необходимото финансиране с оглед завършване на процеса.

Практика: Енергетика и околна среда

Връзка с други практики: Околна среда, Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство, Корпоративно право. Ликвидация и несъстоятелност. Търговски сделки, Банки и финанси