Консултирахме необходимостта от процедура по оценка на съвместимостта на инвестиционни предложения, които са снабдени с Решения за оценка на въздействието върху околната среда

С оглед на реализацията на втори етап от инвестиционен проект за изграждане и експлоатация на енергийни обекти консултирахме инвеститора относно необходимостта от процедура по оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение със статута на засегнати защитени зони от НЕМ Натура 2000. Реализацията на инвестиционното предложение е съгласувана съобразно предвижданията на екологичното ни законодателство преди изменение на Закона за биологичното разнообразие и преди утвърждаване на мрежата Натура 2000. Взехме активно участие и консултирахме процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на съвместимостта, включително допустимостта на строителство в зоните от Натура 2000. Практиката завърши с положително решение на министъра на околната среда и водите, с което реализацията на етапа от инвестиционния проект бе съгласувана.

Практика: Околна среда и природни ресурси

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници