Консултирахме необходимостта от лицензиране на производители на електрическа енергия, чийто проекти включват повече от един самостоятелни обекти с единична инсталирана мощност под 5 MW, но с обща инсталирана мощност над 5 MW

Във връзка с навлизането в енергийния сектор на производството на енергия от възобновяеми енергийни източници консултирахме и анализирахме необходимостта от лицензиране на производителите на електрическа енергия, чийто проекти се състоят от повече от един енергийни обекти всеки с единична инсталирана мощност под 5 MW, но с обща инсталирана мощност над 5 MW. С наша помощ бе създадена трайна практика на енергийния регулатор относно лицензиране на енергийните предприятия със сходни случаи.

Практика: Енергетика и околна среда