Консултирахме наш клиент по прилагане на СИДДО между България и Дания

Предоставихме консултации относно придобиване на статут на местно лице за данъчни цели съгласно СИДДО между България и Дания и българския ЗДДФЛ. Изследвахме и данъчното третиране на дивиденти, разпределени в полза на физически и юридически лица в рамките на ЕС. Подпомогнахме клиента при структурирането на сделката от гледна точка на данъчната оптимизация и данъчно планиране.

Практика: Данъчно право