Консултирахме наш дългогодишен клиент по широка гама данъчни въпроси, включително данъчно планиране

Предоставихме консултации на наш дългогодишен клиент по различни данъчни въпроси във връзка с прилагането на местното данъчно законодателство в материята на подоходното облагане, косвените данъци, местните данъци и такси и данъка при източника върху лихви по кредити, отпуснати на дружеството, както и консултации по данъчно планиране, с оглед реализирането и финансирането на голям инвестиционен проект на дружеството. Консултациите са част от пълното правно обслужване на клиента във връзка с финансиране на проект за придобиване и въвеждане в експлоатация на търговски и бизнес център на стойност 16 милиона евро. Екипът на адвокатското дружество бе ангажиран с извършването на подробен правен анализ на компанията-собственик на проекта за строителство на търговския и бизнес център.

Практика: Данъчно право

Връзка с други практики: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство, Банки и финанси, Корпоративно право. Ликвидация и несъстоятелност. Търговски сделки