Консултирахме и представлявахме инвестиционно дружество в процедура, свързана със сключване на необходимите споразумения за хеджиране на лихвен процент по отпуснато финансиране

Консултирахме и представлявахме инвестиционно дружество в процедура, свързана със сключване на необходимите споразумения за хеджиране на лихвен процент по отпуснато финансиране. Хеджирането бе необходимо с оглед изискване на финансиращата институция за покриване на лихвения риск по кредита. Вземанията на банката по сделката бяха обезпечени с подписване на условен договор за заем в размер на 2,5 милиона евро. Активно участвахме и в процедурата по сключване на договора за заем под условие и изисканите от банката акредитиви.

Практика: Банки и финанси