Консултирахме изменения и продължаване на действието на разрешителни за водовземане и за ползване на воден обект, издадени по смисъла на Закона за водите

Предоставихме консултации и изготвихме необходимите документи за започване и осъществяване на процедура по изменение и продължаване на крайния срок на действие на разрешителни за водовземане и разрешителни за ползване на воден обект, издадени по смисъла на Закона за водите във връзка с изменение на нормативната уредба, предвиждащо по-дълъг максимален краен срок на действие на разрешителните и промяна в инвестиционното намерение на инвеститора.

Практика: Околна среда и природни ресурси

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници