Консултирахме законосъобразността на въведените такси за достъп до преносната и разпределителната мрежа за производители на електрическа енергия от ВЕИ и осъществихме процесуално представителство в производството по оспорване на таксите

Консултирахме всички наши клиенти производители на енергия от възобновяеми източници относно законосъобразността на решението на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране от 2013 г. за въвеждане на такса достъп до преносната и разпределителна електрически мрежи. Поради констатирани множество нарушения на регламенти на европейското и вътрешното енергийно законодателство от името на наши клиенти подадохме жалби срещу решението на регулатора за въвеждане на таксите в различни негови части. В резултат на образуваните производства Върховният административен съд отмени решението на ДКЕВР като незаконосъобразно.

Практика: Енергетика и околна среда

Връзка с други практики: Административни процедури и регулация