Консултираме сключване и изпълнение на условията по Договор за изкупуване на единици редуцирани емисии с Европейска банка за възстановяване и развитие

Консултираме наш клиент в процедура по сключване и изпълнение на Договор за изкупуване на единици редуцирани емисии с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Единиците редуцирани емисии се генерират от проект за изграждане и експлоатация на обекти, произвеждащи електрическа енергия от ВЕИ на територията на Република България като биват сертифицирани и проверявани в съответствие с механизма за "Съвместно изпълнение" по чл. 6 от Протокола от Киото. Единиците редуцирани емисии се закупуват от ЕБВР от името на Кралство Холандия, тъй като банката управлява Холандския фонд за сътрудничество за намаляване на емисиите съгласно Споразумение за сътрудничество от 27 октомври 2003 г., сключено между ЕБВР и Кралство Холандия. Поради изтичане на срока, договорът е прекратен през 2013 г.

Практика: Околна среда и природни ресурси