Консултираме промяна и актуализация на параметри на разрешено водовземане по Закона за водите

Консултирахме наш дългогодишен клиент относно необходимите административни процедури за изменение на параметри по разрешителни за водовземане и разрешителни за ползване на воден обект, издадени по реда на Закона за водите, за производство на електрическа енергия посредством ВЕЦ. Промяната бе необходима заради промяна в мощността на обектите, констатирани грешки при първоначалното издаване на актовете, основно по отношение на заложените коти и географски координати, и използване на иновативна технология за производство на електрическа енергия. В процедурите бяха променени мястото на водовземане и номиналната енергийна мощност на съоръженията.

Практика: Околна среда и природни ресурси

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници