Консултации по повод твърдения за несъответствия в ценовото предложение на участник в обществена поръчка със заложените от възложителя изисквания

Екипът ни консултира клиент по повод на процедура за възлагане на обществена поръчка и обжалване на решението на възложителя пред Комисия за защита на конкуренцията и Върховен административен съд във връзка с твърдения за несъответствия в ценовото предложение на участник със заложените от възложителя изисквания.

Практика: Административни процедури и обществени поръчки

Връзка с други практики: Съдебни спорове и Процесуално представителство, Конкурентно право