Консултации по повод сходство с регистриран промишлен дизайн на Общността

Консултирали сме наш клиент, производител на опаковъчни машини, във връзка с възможните претенции на друго дружество, регистрирало сходен с произвежданите от доверителя ни машини промишлен дизайн на Общността по смисъла на Регламент 6/2002 г. на Съвета от 12 декември 2001 година относно дизайните на Общността и Регламент 2245/2002 г. на Комисията за прилагането му. Проучванията включваха изследване на предпоставките за наличие на сходство, водещо до нарушение на чужд промишлен дизайн, възможностите за иницииране на съдебно производство или подаване на сигнал по административен ред срещу нашия клиент, както и другите правни средства за защита съгласно европейското законодателство. Изследвали сме нормативната уредба и актуалната практика на Съда на Европейския съюз относно възможните искове за установяване на нарушение на регистриран промишлен дизайн, обезщетение за вреди, изземване и унищожаване на сходната продукция, както и възможните привременни мерки, условията за тяхното допускане и средствата за защита срещу тях в евентуален бъдещ съдебен процес.

Практика: Интелектуална и индустриална собственост