Консултации по повод на разследване на твърдяно манипулиране на тръжни процедури

Екипът ни консултира клиент по повод на инициирано от страна на Комисия за защита на конкуренцията производство за разследване на твърдяно манипулиране на тръжни процедури. Проверката включва изследване поведението на участниците в няколко големи обществени поръчки. Представителството на клиента продължава през 2014 г. пред тричленен състав на Върховния административен съд.

Практика: Административни процедури и обществени поръчки

Връзка с други практики: Съдебни спорове и Процесуално представителство, Конкурентно право