Консултации по повод на образувано производство пред Комисия за защита на конкуренцията по твърдения за съгласувани практики между конкуренти и обмен на „чувствителна информация”

Екипът ни беше ангажиран с консултации на клиент във връзка с производство пред Комисия за защита на конкуренцията и Върховен административен съд в образувано по инициатива на клиент производство в областта на непозволените споразумения и съгласувани практики. Твърденията са за споделяне на „чувствителна информация” между конкуренти, което създава опасност от координация и съгласуване на поведението на трима от конкурентите на клиента ни, както и обединяване на усилията им при предоставяне на услугата, което поставя тези дружества в условията на предимство спрямо останалите конкуренти, които сами осъществяват предлаганата услуга. Производството обхвана комплексни въпроси на антитръстовото законодателство и искане за отправяне на преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз.

Практика: Административни процедури и обществени поръчки

Връзка с други практики: Съдебни спорове и Процесуално представителство, Конкурентно право