Консултации по повод липсата на яснота и прозрачност при оценяването на офертите на участниците в процедурата по обществена поръчка

Представлявахме клиент пред Комисия за защита на конкуренцията при обжалване на процедура по възлагане на обществена поръчка, поради липса на яснота и прозрачност при оценяването на офертите на участниците в процедурата. В резултат на инициираното производство, Комисията за защита на конкуренцията постанови връщане на процедурата за възлагане на обществената поръчка на етап разглеждане и оценка на офертите.

Практика: Административни процедури и обществени поръчки

Връзка с други практики: Съдебни спорове и Процесуално представителство