Консултации във връзка с производство пред Комисия за защита на конкуренцията по повод на обвинения за предлагане на услуги на цени по-ниски от разходите за производството и реализацията им

Екипът ни консултира клиент по повод на няколко производства пред Комисия за защита на конкуренцията, свързани с твърдения за изпълнение на услуги при възнаграждения по-ниски от разходите за реализация. В обединените производства по наше искане бяха привлечени преобладаващата част от участниците на определен пазар. През 2013 г. процесуалното представителство на клиента продължи пред петчленен състав на Върховен административен съд. При разрешаване на спора от решаващо значение се оказаха изводите, че клиентът ни и останалите конкуренти предоставят на две различни групи потребители два различни вида услуги, макар и свързани помежду си, доколкото продуктовият пазар включва всички стоки и услуги, които могат да се приемат от потребителите като взаимозаменяеми по отношение на техните характеристики, предназначение и цени, с акцент върху значението на взаимозаменяемостта на търсенето. Въз основа на това е направен и извод, че при предоставянето на тази специфична услуга се формират два продуктови, но свързани по вертикала пазари.

Практика: Административни процедури и обществени поръчки

Връзка с други практики: Съдебни спорове и Процесуално представителство, Конкурентно право