Консултации във връзка с обвинения за предлагане на услуги на цени, по-ниски от разходите за производството и реализацията им

Екипът ни беше ангажиран с консултации на клиент във връзка с няколко производства пред Комисия за защита на конкуренцията, образувани по повод на твърдения за изпълнение на услуги при възнаграждения, по-ниски от разходите за реализация. В обединените производства по наше искане бяха привлечени преобладаващата част от участниците на определен пазар. При разрешаване на спора от решаващо значение се оказаха изводите, че клиентът ни и останалите конкуренти предоставят на две различни групи потребители два различни вида услуги, макар и свързани помежду си, доколкото продуктовият пазар включва всички стоки и услуги, които могат да се приемат от потребителите като взаимозаменяеми по отношение на техните характеристики, предназначение и цени, с акцент върху значението на взаимозаменяемостта на търсенето. Въз основа на това е направен и извод, че при предоставянето на тази специфична услуга се формират два продуктови, но свързани по вертикала пазари.

Практика: Конкурентно право

Връзка с други практики: Съдебни спорове, Административни процедури и регулация