Консултации във връзка с нелоялни търговски практики в процедури по възлагане на обществени поръчки

Екипът ни е ангажиран с представителството на клиент в обединени производства пред Комисия за защита на конкуренцията по насрещни твърдения на страните за нелоялни търговски практики в процедури по възлагане на обществени поръчки. Предмет на проверка е поведение на трима от конкурентите на клиента ни при участие в обществени поръчки и декларираната информация при изготвяне на документацията за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки. Представителството на клиента ни продължи през 2013 г. пред петчленен състав на Върховен административен съд.

Практика: Административни процедури и обществени поръчки

Връзка с други практики: Съдебни спорове и Процесуално представителство, Конкурентно право