Консултации във връзка с марка, която се ползва с известност на територията на Република България

Клиентът ни е един от големите производители в сферата на химическата промишленост, с когото работим от много години. Консултирали сме го в широк кръг административни производства и извънсъдебни процедури, касаещи правото на интелектуална собственост и защитата на търговски марки. Дейността ни включва проучвания на българското и европейското законодателство в сферата на регистрацията на защитени марки на Общността, ползващи се със закрила на територията на Европейския съюз, както и начина на ползването и представянето им на пазарите на Общността.
Представлявали сме клиента при сключване на лицензионни договори за предоставяне ползването на защитени марки и вписването им в Патентно ведомство, извънсъдебни споразумения за разрешаване на колизии между регистрирани марки на Общността, процедури за придобиване на статус на „марка, ползваща се с известност” за търговската му марка в България. Участвали сме от името на клиента в производства пред Патентно ведомство за защита по повод на направени от конкуренти искания за заличаването на регистрирани от клиента ни марки. В хода на производството сме представяли детайлни становища относно разликите в класа на продукта, пътищата на достигане до пазара и видовете потребители на съответните пазари.

Практика: Интелектуална и индустриална собственост

Връзка с други практики: Административни процедури и обществени поръчки