Консултации във връзка със започнала пред Комисия за защита на конкуренцията проверка по повод твърдения за нарушаване на българското законодателство за защита на конкуренцията и правото на Европейския съюз при разпространението в България на скъпоструващ лекарствен продукт

Клиентът ни е един от водещите търговци на едро с лекарствени продукти за страната. В Комисията за защита на конкуренцията е подадено искане от друг търговец на едро за извършване на проверка за евентуално нарушаване на българското законодателство за защита на конкуренцията от страна на клиента ни и един от водещите производители на световния пазар на лекарствени продукти по повод разпространението в България на скъпоструващ лекарствен продукт. Твърденията са за нарушаване на българското конкурентно законодателство и чл. 101 от ДФЕС. Адвокатското дружество консултира клиента при подготвяне на изисканата от Комисия за защита на конкуренцията информация и документи по случая, както и при подготовка на бъдещата защита по случая. В момента се осъществява предварително проучване от страна на Комисия за защита на конкуренцията.

Практика: Административни процедури и обществени поръчки

Връзка с други практики: Конкурентно право