Консултации във връзка със заповед на възложителя за класиране на участник в обществена поръчка, предложил цена, която не покрива производствените разходи

Клиентът ни е участвал в обществена поръчка, при която е класиран на второ място. Участникът, спечелил поръчката, е предложил цена, която не покрива производствените разходи. Това поведение вече е санкционирано, като нарушаващо правилата за осъществяване на лоялна конкуренция с решение на Комисия за защита на конкуренцията през 2012 г. Екипът ни консултира клиента по повод проверка на законосъобразността на проведената обществената поръчка. Извършен е и анализ с цел предприемане на действия пред Комисия за защита на конкуренцията във връзка с неизпълнение на решението на Комисията, постановено по Закона за защита на конкуренцията.

Практика: Административни процедури и обществени поръчки

Връзка с други практики: Конкурентно право