КЗК санкционира „Национална електрическа компания“ ЕАД за злоупотреба с господстващо положение на пазара на балансиране на производители на електрическа енергия от ВЕИ

КЗК установи, че чрез коригирането от страна на НЕК ЕАД на подадени от производители от ВЕИ – членове на специалната балансираща група на НЕК ЕАД, прогнозни почасови графици за производство се създават необосновани допълнителни разходи за небаланс за ВЕИ производителите. От 01.06.2014 г., когато стартира балансиращият пазар в пълния му обем, НЕК ЕАД, като координатор на специализирана балансираща група, едностранно и без основание променя почасовите прогнозни графици, подавани от производителите. По този начин, според КЗК, ВЕИ производителите се обременяват финансово поради изкуствено увеличените небаланси за тях.

Злоупотреба с господстващо положение представлява и поведението на НЕК ЕАД, изразяващо се в налагане върху ВЕИ производителите – членове на специалната балансираща група на НЕК ЕАД, на допълнителни необосновани разходи за небаланс чрез прилагането на Раздел ІV от Методика за разпределяне на задължения за небаланси в специалната балансираща група с координатор НЕК ЕАД.

Комисията е счела, че приетите от НЕК ЕАД правила по Раздел IV на Методиката позволяват на дружеството да калкулира на ВЕИ производителите разходи за небаланс, каквито електроенергийният системен оператор не е отчел и съответно не е начислил на НЕК ЕАД. С прилагането на Раздел ІV от Методиката, НЕК ЕАД необосновано налага на ВЕИ производителите допълнителни финансови тежести, които не представляват преразпределяне на небаланси в специалната балансираща група на НЕК ЕАД и не отразяват обективно възникнали за електроенергийната система разходи.
Пълният текст на решението е достъпен на интернет адрес: http://reg.cpc.bg