Как съдът решава казусите за неправомерно събраната такса достъп

В периода от приемане на Решение Ц-33/14.09.2012 г. на ДКЕВР (сега КЕВР), с което се определи временна цена за достъп до преносната и разпределителните мрежи за производителите на електрическа енергия до приемането на Решение No Ц-6/13.03.2014 г. на ДКЕВР за определяне на окончателна цена за достъп по жалби на производители бяха отменени цените за достъп по Решение Ц-33, касаещи голяма част от производители на електрическа енергия от различен енергоизточник. Съгласно закона, ако оспорения акт бъде отменен, решението има действие по отношение на всички, включително и по отношение на необжалвалите производители на електрическа енергия, които са адресати на съответната отменена точка. Прочетете още в статията