Изследвахме спецификите при определяне на данъчната основа за облагане с данък недвижими имоти и такса битови отпадъци и представлявахме клиента при обжалване на ревизионните актове

„Кинкин и партньори” осъществява процесуално представителство на свой клиент на административна и съдебна фаза във връзка с обжалването на ревизионни актове, с които са установени задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за имоти на дружеството. Предмет на спора с приходната администрация е дали съгласно приложимите счетоводни стандарти дружеството е имало задължение да актуализира стойностите на имотите за целите на определяне на данъчната основа. Изследвахме приложимото счетоводното законодателство и практика относно оценяването на дълготрайните материални активи и консултирахме клиента относно основата за определяне размера на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за нежилищните имоти на предприятия.

Практика: Данъчно право

Връзка с други практики: Административни процедури регулация, Съдебни спорове