Изданието за България на Getting the Deal Through за област „Преструктуриране и несъстоятелност“ 2017.

Цветелина Стоилова участва в изготвяне на изданието за България на Getting the Deal Through за област „Преструктуриране и несъстоятелност“ 2017.

Докладът (достъпен за сваляне тук) очертава правната рамка, в която оперира съответния пазар, както и регулацията по ключови въпроси за длъжниците, кредиторите и другите заинтересовани страни. Темите, изложени в изданието са: приложимото законодателство, законодателните изключения по отношение на лицата, предоставяне на обезпечени заеми и кредити по време на процедура по несъстоятелност или преструктуриране, компетентни съдилища, доброволни ликвидации и реорганизации, задължителни случаи на ликвидация и преструктуриране, развиване на дейност по време на преструктуриране, спиране на производството по несъстоятелност и мораториум, случаи на прихващане и нетиране, предоставяне на кредити при стартирала процедура, ускорени, успешни и неуспешни преструктурирания, процедури при несъстоятелност, искове и жалби, недействителност на сделки, принудително изпълнение, отговорност на управителния орган и длъжностните лица и международните дела.

„Предоставено с разрешението на Law Business Research Ltd. Тази статия е публикувана за първи път в Getting the Deal Through: Restructuring & Insolvency 2017, (публикувана през октомври 2016 г. с редактор: Bruce Leonard, The International Insolvency Institute). За повече информация, моля посетете www.GettingtheDealThrough.com.