Извършихме цялостен правен анализ от гледна точка на българското данъчно законодателство на данъчното третиране на лихвени плащания и възможностите за оптимизиране на дължимите данъци

Предоставихме цялостен правен анализ и консултации във връзка с дължим в България данък при източника върху лихвени плащания. Анализирахме приложимите разпоредби на ЗКПО относно облагането на доходи от лихви на чуждестранни юридически лица от източник в България, включително в хипотезата на реализиране на доходите чрез място на стопанска дейност в страната. Консултациите ни обхванаха третирането на доходите от лихви съгласно сключените от България СИДДО с Нидерландия, Кипър и Унгария, както и съгласно Директива 2003/48/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 г. относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания, в сила за България след 31 декември 2014г. Консултирахме клиента с оглед възможностите за данъчна оптимизация и ДДС аспектите на планираните сделки.

Практика: Данъчно право