Извършихме пълен анализ на влиянието на Плановете за управление на речните басейни върху инвестиционни предложения за изграждане и експлоатация на водноелектрически централи

През 2010 г., във връзка с изпълнение на задължения, поети по смисъла на Рамковата директива за водите, бяха приети първите в България Планове за управление на речните басейни за четирите района на Басейновото управление. Поради прякото им приложение бе извършен пълен анализ на влиянието на плановете върху инвестиционни предложения за изграждане и експлоатация на водноелектрически централи, независимо от достигнатия етап в реализацията на проекта. Бе установено, че Планът за управление на речните басейни за река Марица директно забранява изграждането на водноелектрически централи, независимо от придобитите от инвеститорите права. Във връзка с това заповедта на министъра на околната среда и водите за одобряване на плана бе оспорена, като през 2013 г. делото приключи с окончателно решение на петчленен състав на Върховния административен съд, с което заповедта на министъра на околната среда и водите и Планът за управление на речните басейни за река Марица бяха отменени в частта им, предвиждаща забрана за реализация на подобни обекти.

Практика: Енергетика и околна среда

Връзка с други практики: Околна среда, Административни процедури и регулация