Извънредна регламентация на основните данъчни задължения за търговците и физическите лица

Удължават се всички данъчни нормативно установени срокове за деклариране или внасяне на данъци, както и се въвежда съответен ред за ползване на данъчните облекчения спрямо тях:

A. По реда на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО):

1. Деклариране и внасяне на Корпоративен данък:
Срокът за депозиране на Годишната данъчна декларация, която според действащиячл.92 ал.2 ЗКПО, се подава в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице, в извънредното положение, се удължава до 30 юни 2020г.
Срокът, който тече за данъчно задълженото лице да внесе корпоративния данък за съответната година по реда на чл.93 от ЗКПО, също се удължава, като вместо до 31 март на следващата година, се внася в срок до 30 юни 2020г.
Удължаването на срока за подаване на годишната данъчна декларация пряко рефлектира и върху данък върху разходите, който подлежи на деклариране с нея.

Срокът за внасянето му - по чл. 217, ал. 2 ЗКПО, който обичайно е до 31 март на следващата година, също се се удължава до 30 юни 2020г.

2. Удължават се сроковете и за регламентираният в ЗКПО данък върху хазартната дейност:

3. Данък върху помощните и спомагателните дейности по смисъла на Закона за хазарта:
Срокът за деклариране на данъка върху помощните и спомагателните дейности по смисъла на Закона за хазарта – чл.219, ал.4 от ЗКПО, който се декларира с годишна данъчна декларация по образец, която се подава в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице, също се удължава до 30 юни 2020г. Задължението за внасяне на алтернативният данък, с който се облагат в размер 12 на сто, също се удължава – отново до 30 юни 2020 г.

4. Отчет за дейността при хазартната дейност:
Срокът, предвиден за данъчно задължените лица, които заплащат данъка върху хазартната дейност, за подаване на годишен отчет за дейността в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице – чл.219, ал.5 от ЗКПО, който по принцип е до 31 март 2020 г., се удължава до 30 юни 2020г.

5. Данък върху приходите на бюджетни предприятия:
Срокът, в който бюджетните предприятия подават годишна данъчна декларация по образец - до 31 март на следващата година по досегашния ред, също се удължава до 30 юни 2020г. - чл.252 ал.1 от ЗКПО.
Срокът за внасяне данъкът върху приходите на бюджетни предприятия, който се внася до 31 март на следващата година по досегашния ред, също се удължава до 30 юни 2020г. - чл.253 ЗКПО.

6. Данък върху дейността от опериране на кораби:
Срокът, във който данъчно задължените лица, упражняващи дейност от опериране на кораби, подават годишна данъчна декларация по образец за дължимия данък до 31 март на следващата година по досегашния ред, се удължава до 30 юни на 2020г.
Срокът за внасянето на дължимия данък върху дейността от опериране на кораби, който обичайно се внася в срок до 31 март на следващата година, също се удължава до 30 юни 2020 г.

Б. Авансови вноски:

По отношение на авансовите вноски, ЗКПО продължава да се прилага при съобразяване на следните особености:
През 2020 г. авансовите вноски по ЗКПО се правят при условията и по реда на действащата глава четиринадесета (приложима за авансовите вноски), като данъчно задължените лица следва да се съобразят със следните особености, въведени с извънредния закон:
1. когато до влизането в сила на този закон вече данъчно задълженото лице е подало годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното; при необходимост лицата могат да подадат коригираща декларация по реда на чл. 88 от Закона за корпоративното подоходно облагане;
2. когато до 15 април 2020 г. данъчно задълженото лице изпълни задължението си за подаване на годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното;
3. когато до 15 април 2020 г. данъчно задълженото лице не е подало все още годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се декларират с образеца на годишната данъчна декларация до 15 април 2020 г., като се попълва само тази част от нея, касаеща декларирането на авансови вноски за текущата година.

NB: Лицата извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, прилагат съответно горния ред с разликата, че срокът за подаване на декларацията за авансовите вноски спрямо тях ще е до 30 април 2020 г., вместо до 15 април за юридическите лица.

B. Местни данъци – Временна нова регулация на отстъпката върху данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства:
През 2020 г., с оглед на извънредното положение, законодателят предвижда отстъпката от 5 на сто за местните данъци да се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година.

Г. По реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):
Срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 г. и за внасяне на дължимия по декларацията данък върху годишната данъчна основа от лицата по чл. 51, ал. 1 от същия закон по време на извънредно положение се удължава до 30 юни.

Срокът за внасяне на дължимия данък от осъществяваната стопанска дейност - чл. 47, ал. 2 от ЗДДФЛ от действащия такъв – до 30 април на годината, се удължава до 30 юни 2020г.

За информация кои категории лица попадат в обсега на чл.47 - облагат се лицата, които извършват стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, по отношение на които се прилагат разпоредбите за облагане на разходите и за данъците, удържани при източника, на Закона за корпоративното подоходно облагане. Ако се плаща данък на основание този член, то данък върху разходите по чл. 217 ЗКПО, не се прилага.

Д. Нова регулация на отстъпката по реда на чл.53, ал.6 от ЗДДФЛ:
За да се възползват лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, от въведената през 2019 г. отстъпка от 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация – по реда на чл.53, ал.6 от ЗДДФЛ, която регламентира възможност за отстъпка не повече от 500 лв., при условие че данъчно задължените лица нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, данъчно задължените лица следва да подадат, декларацията и данъкът за довнасяне, в срок до 31 май 2020 г., вместо досегашния 31 март.

Е. По реда на Закона за счетоводството (ЗСч):
Срокът за подаване на декларация за неактивност – регулираната в чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч от досегашния до 31 март, се удължава до 30 юни 2020 г.
Срокът за представяне на годишния финансов отчет на юридическите лица от досегашния 30 юни, се удължава до 30 септември 2020 г.

Ж. СПИРАНЕ НА ВАЖНИ СРОКОВЕ ПО ДАНЪЧНИ ПРОИЗВОДСТВА
До отмяната на извънредното положение следните текстове относно давностните срокове или изпълнителни действия приемат временни нови изменения:

1. Давността от 10 години, регулирана в чл.171 от ДОПК, или „срокът от 10 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, след който срок се погасяват всички публични вземания независимо от спирането или прекъсването на давността освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено, изпълнението е спряно по искане на длъжника или е подадена жалба за разрешаване на спор по глава шестнадесета, раздел IIа“, не се прилага.
2. Основанията за давност се допълват - освен в случаите по чл. 172, ал. 1 от ДОПК, давността спира да тече и за времето на обявеното извънредно положение;
3. Срокът по чл.193 ал.4 ДОПК спира да тече. Същият регулира принудителното изпълнение при несъстоятелност. Това означава, че така уреденото правило, гласящо, че ако в срок до 6 месеца от откриване на производството по несъстоятелност на длъжника публичният изпълнител не е реализирал имуществото по ал. 1 на същия член, то се предава от публичния изпълнител на синдика и се реализира в производството по несъстоятелност, няма да се прилага до отмяна на извънредното положение.
4. Не се образува изпълнително производство по ДОПК, освен когато е необходимо да се защитят особено важни държавни или обществени интереси или може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда;
5. Принудителното изпълнение по ДОПК се спира; извършените до спирането действия запазват силата си; след спирането публичният изпълнител не може да извършва нови изпълнителни действия, но може да извършва действия по обезпечаване на вземането, както и разпределение на суми, постъпили по изпълнителното дело; изпълнителното производство се възобновява след изтичането на срока, за който е обявено извънредното положение; преди изтичането на срока на извънредното положение изпълнителното производство се възобновява с разпореждане на публичния изпълнител по искане на длъжника, за изпълнение върху:
а) вземания и парични средства от банки;
б) вземания от трети лица;
в) вложени ценности в трезори, включително и върху съдържанието в сейфове;
6. След реализиране на изпълнението по посочните в т.5 букви, изпълнителното производство се спира;
7. Срокът по чл. 246, ал. 10, който е 7-дневен, засяга публичната продан в ДОПК, и в него публичният изпълнител въвежда купувача на имота във владение, въз основа на издаденото постановление, спира да тече.

Данъчно задължените лица следва да имат предвид и следния текст: Сроковете и производствата по установяване, деклариране, внасяне, обезпечаване и събиране на задължения за мита, данъци, включително и акцизи, задължителни осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, Учителския пенсионен фонд и фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, държавни и общински такси и други публични вземания, регламентирани в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за митниците, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за хазарта не се променят, освен в случаите, изброени по-горе във всички раздели.

С други думи, техните задължения не се спират или отменят, а единствено се позволява тяхното изместване във времето.

Забележка: Важно е да се отбележи, че гореописаният законов ред в различните данъчни закони ще действа „временно“ с цел организация на данъчната кампания през 2020 г. в извънредно положение. Това означава, че „обичайният“ ред по ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗСч, ДОПК ще продължи да се прилага след отмяна на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. При въпросната отмяна следва да се уредят и всички висящи случаи, които са отнесени по извънредния законов ред.