Защита пред Комисия за защита на конкуренцията и отмяна на решение на възложител по обществена поръчка поради немотивираност на акта за избор на изпълнител

Консултирахме клиент по повод обжалване на процедура по възлагане на обществена поръчка, поради немотивираност на акта на възложителя за избор на изпълнител. Върховен административен съд потвърди решението на КЗК за отмяна на решението на възложителя и продължаване на процедурата за възлагане на обществената поръчка от етап на разглеждане, оценка и аргументиране на техническите предложения на участниците.

Практика: Административни процедури и обществени поръчки

Връзка с други практики: Съдебни спорове и Процесуално представителство