Защита на чуждестранен инвеститор при „кражба на дружество“

Адвокатското дружество предоставя помощ на свой клиент – чуждестранен инвеститор, едноличен собственик на капитала на българско дружество с ограничена отговорност. На база подправен документ – протокол на едноличния собственик на капитала, е извършена регистрация в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с която е заличен управителят на дружеството и е назначен нов управител, който не е избран от едноличния собственик на капитала на дружеството. Привидният управител прехвърля всички налични средства по банковите сметки на дружеството на трето лице на основание фактура, издадена от третото лице във връзка с неназован договор, който никога не е бил сключван и не е имало каквото и да е изпълнение по него.
Екипът ни незабавно предприема мерки, за да осигури запорирането на банковите сметки на третото лице, като успява да блокира цялата прехвърлена сума до разрешаване на спора. Впоследствие са заведени две дела пред Софийския градски съд. Първото - иск за неоснователно обогатяване, тъй като няма основание за плащането на сумата. Второто е установителен иск, с който се цели обявяване на нищожност на вписването, тъй като е извършено без необходимата правна предпоставка – съгласие на едноличния собственик на капитала.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство

Връзка с други практики: Корпоративно и търговско право