Защита на право на преждеползване на търговска марка относно продукти на химическата промишленост

Екипът ни консултира клиент във връзка с установяване на преждеползване и заличаване на регистрирана от друго дружество търговска марка в областта на химическата промишленост. Случаят се развива, когато в правната регламентация на интелектуалната собственост се извършва преход от ЗТМПО към ЗМГО, съдържащ съществени изменения на уредбата на търговските марки. Двете страни претендират, че използват съответната марка в продължение на десетилетия, като произвеждат и продават носещи я продукти. Адвокатите на дружеството успешно защитават тезата, че клиентът се явява лице, което е ползвало нерегистрирана марка по чл. 9 от ЗТМПО (отм.). Делото се развива пред три инстанции и завършва с успешната защита на правото на преждеползване на клиента, регистриране на марката и запазване на всички права за производство и разпространение на химическите продукти, които я носят, както и заличаването на търговската марка на ответното дружество.

Практика: Интелектуална и индустриална собственост

Връзка с други практики: Съдебни спорове и процесуално представителство